Shoqan – Письма: Письма отцу Чингису Валиханову – второе письмо

Шоқанның әкесі Шыңғысқа

Екінші хат 9 август 1860 г., Петербург
Второе из известных писем Чокана Валиханова родителям, отправленное уже во время его пребывания в Петербурге. На русском языке впервые опубликовано в переводе А. X. Маргулана в журнале «Простор» (1960, № 9). Рукопись казахского текста хранится в архиве Г. Н. Потанина. Интересно жалобой Чокана на значительные финансовые издержки и просьбой о переводе денег. Из письма также следует, что родители Валиханова были заинтересованы в предоставлении им русского княжеского титула.

Санкт-Петербург в 1860-х годах

Сіздің мүбәрак намаңызды, июльдің 6-да жазған, жолығып көб шад болдым. Көбтен хабар алмағанға хафа болып тұрып едім, инша-алла, сіздер сәлеметтіктеріңізді жіберіп тұрсаңыз көб жақсы болар еді. Бізден хал ахуал сұрасаңыз, алхамдлилла, сау сәлемат деп білесіз. Мақыжан һам сәләмат. Ол бұ күнде дачада тұрады. «Пойус» дегені – кәмар белбеу. Ләкін аңа еш ләзімі жоқ бекер жазған. Петербурға келгеннен бері өзімнің халімні бұрынғыдан жақсырақ көремін. Һауасы маған жақсы, жағымды болды. Оны мұңда ашна болған ұлықтар, һам военный министр хұт біледі. Барон Ливен деген жанарал, граф Толстой, сенатыр Любимов, уа ғайри ұлықтар. Бұларға асқа барып жүремін. Ләкін бұ күнге шейін Бутковқа уа Гулькевичке барғаным жоқ. Ондайлардың һаммасы мен ашналығым бар, бәлки ғайрилары мен достығым бар. Өзім һам бірнеше кітап тасанниф қылып жатырмын. Газетлерде менім хақымда көп жазған еді, есіткенсіздүр. Өздеріңіз жүрерде маған бұйырған едіңіз – ақшаның қанша шыққанын жазып тұр деп. Һар нешік. Сіздерге жалған айтып болмас, әуелгі жыл білмеген шаһар көбірек шықты: киім қылдырдым, форма сатып алдым, көйлек, дамбал, падшаға «представить» еткенде, ұлықтарға асқа барғанда кәретемен жүрмек керек, һар нешік бұ күнде һам шықты. Жалование формуляр список келгенше берілмейді, қашан келерін хұда білсін. Бірнеше күн ақшасыз отырып көп хажелет көрдім. Өзіңіз білесіз, бұ шаһарда ақшасыз адам аштан өледі, әзер-әзер екі жүз теңге займға алдым. Енді бұ хатты алған[нан] кейін азырақ ақша жеберсеңіз жақсы болар еді. Мен Сіздерден сұрауға ұяламын, сұрамай, болмайды. Борыш қылсам мұнанда жаман. Әгар һар айда жіберіп тұрсаңыз жақсы болар еді, һам аз шығар еді.көп ақша қолда [болса], көбірек шығады. Мұндағы мұсылмандардың біріне сөздесіп, Сіз айына оған жіберсеңіз, айында маған беріп тұр – деп [айтсаңыз] жақсы болар еді. Мұса әкем ақша жібере ме, жібермей ме хұда білсін, Ол өзі ғажап адам, мен өзім одан сұрамаймын. Һар нешік. Бұл хатты алғаннан кейін біраз ақша жіберсеңіз жақсы болар еді. Арамыз алыс, мұнда аз кешіксе, хал хараб. Орынбордан шыққан сұлтандар бір жұма болды мұнда келгеніне. Мұқан сұлтан бәріне председатель. Бір письмоводитель бар, атын ұмыттым, һаммасы сегіз-тоғыз кісі. Патшаға бүгін көрісетұғын күн. Пристав болып келген Плотников деген – председателінің товарышы. Переводчигі қазақ төресі офицер Альмұхаммед Сейдалин. Жақып оны біледі, Ахметтікінде көрген. Башкен ханум сәлем айтыпты. Апама, балаларға, барша ағайындарға сәлем айтарсыз. Жақыпқа сәлем. Әгар Жақып Омбыға барса, сурет қылып жіберсін. Сіздің «дворянский» княздық хақында өзіңіз арқылы хлопотать етсеңіз [дұрыс] болар, ия Областное правление арқылы, Карл Казимирович білән ақылдасыңыз (на основании Указов 1746 – 1776 г. марта 14 и 1784 г. февраля 22). Сонда қазақ хандарының әуләдіні князь қылмаққа қосқан. Ләкін происхождениясын анық көрсете алмаған үшін 1804-ншы жылдан бері ноғайларға князьдық берілмеген. Әгар Сіздің свидетельствода дворяндық дұрыс көрсетілсе – княздық сұрасаңыз һам болады, законге тура келеді. Орынборға губернаторлыққа Безақ деген жанарал баратын болды. Орынбор қазақтарының облыстық губернаторы Григорьевбен мен қыс күні ол Петерборға келгенде көп дос болдық. Ол маған келіп жүрді. Адресті мұндай қылып жазсаңыз, инша-алла, тисе керек.Мой адрес: В кавалерийское Отделение Департамента Генерального штаба.

Отцу Чингису Валиханову

Второе письмо 9 августа 1860 г., Петербург

Санкт-Петербург в 1860-х годах

Я очень обрадовался, получив Ваше любезное письмо от 6 июля, потому что соскучился по Вас. Было бы хорошо, если бы Вы чаще писали о своем благополучии. Коли хотите справиться о нашем житье-бытье, то, по милости Аллаха, мы живы и здоровы. Здоров и Макыжан. Он в настоящее время живет на даче. Под словом «пойус» он имел в виду кавказский пояс. Напрасно он писал Вам об этом, он ему вовсе не нужен. За время пребывания в Петербурге я стал чувствовать себя лучше прежнего. Видимо, его климат мне не так уж вреден. Об этом знают хорошо все мои приятели, знакомые и большие начальники, с коими я познакомился здесь, в частности военный министр Милютин, барон Ливен, граф Толстой, сенатор Любимов и многие другие. Бываю я у них в гостях. Однако до сих пор еще не был у Буткова и Гулькевича. Со всеми этими людьми я близко знаком, с некоторыми завел даже тесную дружбу. Сейчас готовлю к печати несколько своих трудов. Много пишут обо мне в газетах. Наверное, уже читали сами или слышали. Перед моим отъездом в Петербург Вы наказывали, чтобы я отчитывался перед Вами в произведенных мною расходах. Ни в коем случае я не позволю себе обманывать Вас. В первый год после приезда в незнакомый город издержки были значительные: заказывал у портных форму и всякое обмундирование, покупал белье. Чтобы представиться императору, ездить на обед к высокопоставленным лицам, нужно было нанимать карету. В такие дни бывали и другие издержки. Жалованья не будут выдавать до получения формулярного списка [из Омска], а когда он придет, известно только одному Аллаху. Несколько дней жил совсем без денег. Вы сами знаете, человек без денег в этом городе может умереть с голоду. С большим трудом достал взаймы двести рублей. Хорошо, если Вы по получении этого письма переведете мне немного денег. Мне и самому совестно просить у Вас, но приходится. Быть в долгу еще хуже. Было бы разумно и удобно, если бы Вы переводили понемногу, ежемесячно, тогда и расходов было бы меньше. А когда под руками большие деньги, от расходов нельзя удержаться. Было бы еще надежнее, если бы перевели мне деньги на кого-нибудь из мусульман, проживающих здесь, с поручением выдавать понемногу ежемесячно. Аллах знает, пришлет или нет мне деньги дядя Муса. Ведь он на редкость чудесный человек, но просить у него деньги я не стану. Самое лучшее — всякий раз по получении моего письма переводить понемногу. Учтите, что нас разделяет огромное расстояние, малейшее опоздание с переводом может создать катастрофическое положение. С неделю как прибыла депутация султанов из Оренбурга, возглавляемая Мукан-султаном, есть у него письмоводитель (позабыл его имя), их всего 8-9 человек. Сегодня они должны быть представлены императору. При них — еще пристав Плотников — заместитель главы депутации, и переводчиком приехал казахский султан офицер Альмухаммед Сейдалин. Жакуп его хорошо знает, видел его в доме Ахмета. Башкен-ханум прислала мне привет. Передай мой сердечный привет маме, ребятишкам и всем родственникам. Привет Жакупу. Пусть Жакуп, когда он поедет в Омск, снимется у фотографов и пришлет мне свою карточку. О присвоении дворянского достоинства или титула князей следует хлопотать лучше Вам самим через областное управление; по этому вопросу следует посоветоваться с Карлом Казимировичем (на основании Указов 1746-1776 гг. от 14 марта и 1784 г. от 22 февраля). Согласно этим указам, потомкам казахских ханов разрешено предоставлять титул князей. Однако с 1804 г. потомкам ногайских ханов было отказано в предоставлении титула князей, поскольку они не могли предъявить достоверных документов о своем происхождении. Если в Вашем свидетельстве будет указано правильно Ваше ханское происхождение, то можете хлопотать, все будет вполне по закону. Генерал-губернатором Оренбургской области назначен генерал барон А. П. Безак. Завел тесную дружбу с губернатором Области оренбургских казахов Григорьевым, когда он был зимой в Петербурге. Он часто бывал у меня. Если будете писать мне по нижеуказанному адресу, то Ваши письма и переводы скорее дойдут до меня. Мой точный адрес: Кавалерийское отделение Департамента Генерального штаба.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 137-139