Shoqan – Первое письмо Хусаина Фаизханова Чокану от 7 апреля 1863

Хұсаин Файзхановтың бірінші хат

7 апрель 1863 ж.
Хусаин Фаизханов – выдающийся татарский общественный деятель, педагог, историк, востоковед-тюрколог, археограф, каллиграф. Вел активную переписку с Чоканом Валихановым (письма Чокана в адрес Фаизханова либо еще не найдены, либо не сохранились). Оба делились друг с другом результатами своих исследований. Оригинал письма написан на татарском языке. Как следует из письма, Фаизханов в это время находился в Петербурге и занимался трудами по лингвистике и этнографии, в чем ему и помогал как мог Чокан Валиханов.

Хусаин Файзханов

Ғиззатлу уә хұрмәтлу Сұлтаным Шоқан төре хәзрәтларі. Февраль айының алтыншы күнінде іазған хатыңызды алып саламатлік хабарыңыздан көп қуандым, көп илларға есен-сау жұртыңызға файда келтіре тұрған болғай едіңіз деп тілаймін. Өзімнің саулығым бұ қышда бек іахшы болды, бір де ауырмадым. Аллаһу ағлам қымызның файдасы ма деймін. Алла іарылғасын, өзіңізга, қымыз ішарға шақыруп іазупсыз, ләкин бу іылға тағу баруп болмас. Біламін, өзіңізга мағлұм мен фақир кіші, һам жамағатлі кіші, қолымда пұлым іоқ. Сізнің тарафқа барғанда аз болса іүз, яки еллі тәнга артуқ хәрж керек. Бұ іыл университетден ақша алұрға іол болмады. Өткен іыл дорт іүз беруп еділар. Сол сабапдан бу іыл іана Жангир балаларының үйіне барурға деп тұрамын. Майының он бешларінда анда болайым деймін. Өткен іыл университетден маңа «прошение» бар еді. Қазақ тілінің лұғатына сөзлар жиярға, һам грамматикаға материал жиярға, яғни «грамматически» сөзлар, жұмлалар, милалар, хикаятлар, өләңлар, уа ғайри. (Бу) іылы бунларны ретке кетіруп қойдым. Ләкин, мұнный ішні бірдән іахши қылуп болмайды. Өзіңіздай бір дана кіші бірлән кеңеушуп етмесе, іахшы болмас. Шоның үшун Сізнің иаққа баруны бек тіләгән едім, ол болмады. Енді бу іазда тағы шол ішларімні такрар қарап, біраз толтуруп, машғұл болурға тілаймін. Таңірім не берур. Келур іылға университетден ақша берурміз деп уағда қылалар. Ол уақыт сізге баруны қатты ниет қылуп тұрамын. Сізнің іардаміңіз болса менің хызметім білки берер ішке іарай қояр. Болмаса көп іаман болур. Ильминский Қазанда бір кішкәнә қазақ мұғат кітабін бастырған. Көп іахшы емәс. Лұғатлары аз, мың іарымдай болур ми? Тағы би бар; бәғзы сөзларының мағынасы ішкі Ордалық, қазақ тілінен башқа. Мұндан мағлұм боладұр қазақ тілінде һам турлу жұртда фуркалар болмақ керек. Аның үшун Ильминский қазақ тілін бек іахшы біладұр хәта қылған деп ойламақ болмайдұр. Дахы ішкі Ордалық Жангір хан іардімі бірлән ноғай болупту. Бізнің ноғай билән сөйлаганда ноғайша сөйларга тырушылар. Шол сабапдан лұғатқа сөз жиярға ішкі Ордалық іахшы емес. Тәңірі іарылқасын, мендәгі дәфтәрларні іазуп алурға рұқсат беріпсіз. Хазір іазыуп бітірганым іоқ, бітіргандан соң Романовскийге берурмін. Басылған «Инжил» тәржімасы Петерборда іоқ, һаммасы Қазанға ібарілган. Менім өзімде «Апостол» ғана бар. Тәңірім ұйырса Қазаннан «Инжил» алып, һам «Апостолны» һам «Катехисизисні» бірге ибарурмін… хазір іазғаным, қарағаным іоқ. Ол сізнің дәфтарларіңіз арасында «Көкетай хан» ертагісі қазақ ертагісінен біраз башқарақ көрінадур. Аны сіз қайдан алдыңыз? Ол сізнің жұртларда бек мешһурми? Шоның хикаятыны іазсаңыз екен деп өтінамін. Іахшы нәрседай көрінадур, мәрхәмат етіп мұны іазсаңыз іахшы болур еді. Қазақның бұрынғы замандағы «судопроизводствосыны», һам ханларының, билерінің праволарыны, һам мирас хақындағы заңларыны, қарындашлық хұқұқларыны, той, байрам ғадатларыны, бек ару қазақ тілінде язсаңыз еді, мен мұны хрестоматияға язар едім. Андан екі түрлі фаида болур еді: һам тіл үшін, һам этнография үшін. Бу айтылғанларни сізнің ісіміңізден бастурур едім. Өленләр керек емес, олар көп бар. «Көкетай хан» хикәятыдай тарих хикаятлары болса әлбәтта іахшыдур. Өзім бу қышда бек қысқа ғана Қазан татар тілі грамматикасыны «премияләр» билән литография қылдырдым. Ләкин өзім орысша іахшы білмаймін. Бір студентка түзетурга беріп едім, ол да тіл білмай тұрған кіші икан, шол сабапдан іахшы болмады. Өткен іыл Симбир губерниясында бұлғар ташларындан үш таш таптум: Алардан «снимка» алуп шол хүсусда бір статья іаздым: Шол күнләрдә Археологическое Обществоның журналында басылып шығар. Бұ статьяда мен Исбәт етдім түгіл, бұлғар Ташларындағы «Жиат жүр» деген сөз түпта арабша түгіл, анограмма просто. Татарша «жиа жүз» (йеті йуз) деп шыққан. Сізге ібарурмын. Вельяминов екі іылдан бері «Касымский тахиры» бірлән машғұлдұр. Бу күнләрдә әувал желд шықты, маңа бергені іоқ. Егер екі нұсқа берсе, бірісін сізгә ибарурмин, һәммәсі үш желд болашақ, 100 табақтай бәлки 120 табақ бұлур. Һәм мен бұл іылда Иран падшаһаларының көрші ханлар бірлән болған «сношенияларындан» 25 дана хатны фарсыдан тәржіме қылдым, ол һәм мазкүр журналда басылур. Бу іай күнінде ғұмума түркі уа татар тарихы хүсусда Қазақ тарихыны бек қысқа (около 10 листов) етіп, жиып басатурурға тіләймын. Бұ хүсусда һәм сізнің ярдамыңызні сұрарға керек болур. Лерхны бұл іақынларда көрғаным йоқ. Ол біздей кішіләр (ні) білмей тұрған, ғылымлік білән машгул кіші. Фи л-уақиғ бек коп «сведениясы» бар. Университетләрнің низамы іаңидан бола деп айталар. Біздің факультетде іаңа кафедр артық болашақ (история Востока); білмамін, мұңа кім профессор болур. Мұнда іахшы кіші керек болур. Березин болми? Һам штат арттыр деп айталар. Березиннің шаруқ тілларына уа ғылымларына мүтәғалиқ тәснифләрі шыққаны йоқ, литераторлық роліні ойнадур. Башқа ориенталистар юқлайлар. Лама бишара хазыр бек ағру, көкірегі ағрыта дұр. Хәтта төшектен тұрарға халі іоқ. Білмаймін не болур. Казембек «Шариғиат Мұхаммедия» кітабларыны тәржіма қыладур, аристократлық роліні ойнадур». Азада фікір иесі яшлар бұл біраз басылуңқырап тұралар. Бұ уақытқаша бізнің университеттен екі факультет ғана ашық; бізнікі де, математический. Бұ іыл ағұста һәммасы ашылур дейлар. Бу қыш жылы болды. Қыш болмады десе болур. Хазыр Нева бұзы да кетті. Бу күнләрдә һауа бек іахшы. Біз Вельяминов бірлән қазақ тілі білән машғұл болмақшы едук, ол бұ ішні қалдырып тұрадур. Білмаймін мұңа дахы кірішурма екен? Қырым ханларының іазулары басылып бітті. Лекин Вальяминовның уақыты болмай, предисловие язылмағанына күрә типографиядан шыққан йоқ. Керек болса аннан һәм бір нұсқа ібәрәрмүн. Бу іыл Қазан уа Симбирск губернияларында бір екі ай күр юрурәг тілаймін (ғылым үшін), анда бір нәрсе табылмас ми? …Бу сізнің һуммәтіңіз түгіл ми? Сізнің анда начальство білән булған уақиғаларыңызны біз һешда білмайміз. Алла разы болсын, йазыңыз. Мирза Ғұбайдулла сәлем дейді. Мұнда дахы бір хабар яқын арада Қазандан Махмудовтан хат алдым. Анда бірнеше кішілер (татарлардан) татарша газет бастыруға тырышуп йұриләр еміш. Бу хүсусда тафсил білмәймін. Бу сафар Қазанда білішурмын. Мархамет етуп маңа хат язғандай болсаңыз Ханская Ставкаға языңыз, керек Плотников есіміне, керек Ахмед-керей булаев есіміне. Алар маңа тапшұрурлар. Плотниковтың есімі Лев Николаевич. Ағуст башларында Қазанда болурмын. Ол уақыт гимназия учителі Александр Михайлович Махмудовқа язулур. Сізнің кеңешләріңізні бек қыммытқа санаймун. Менім ниетлерімде кеңашларіңіз бірлән эмдад қылмақыңыз умиддур.

Язғушы Меһтар Хұсаин бин Файзхан

Первое письмо Хусаина Фаизханова Чокану

7 апреля 1863 г. Глубокоуважаемый и дорогой мой султан Шокан! Получив Ваше письмо от 6 февраля (1863) и узнав о Вашем здоровье, я был чрезвычайно обрадован, и хочется пожелать, чтобы Вы всегда были в крепком здравии и долго служили своему народу. Здоровье мое за прошлую зиму было отличное, ни разу не болел. Аллах лучше знает, но польза кумыса налицо. Да создатель Вас наградит за то, что Вы пригласили меня к себе кумыс пить. Однако и в этом году мне не удастся съездить к Вам. Я хорошо понимаю, и Вы сами знаете, что я бедный человек, да и семейный, не имею никаких средств (для поездки) к Вам. Для того чтобы поехать к Вам, необходимо иметь минимум сто пятьдесят рублей запасных средств. В этом году мне не удалось получить субсидии, в прошлом году университет мне давал четыреста рублей серебром. А потому я решил и в этом году поехать (в гости) к детям хана Джангира. Там буду, вероятно, около середины мая. В прошлом году университет мне поручил собирать материалы для грамматики (казахского языка), т. е. грамматические слова, предложения, басни, рассказы (сказки) и песни. Я собрал около двух тысяч слов, большинство их — фразы, а также рассказы, басни, песни и другие, записанные по устной передаче. Весь этот материал я обработал в этом году. Безусловно, подобную работу сразу отчеканить невозможно. А потому у меня было сильное желание поехать к Вам и посоветоваться с Вами. К сожалению, мое желание не увенчается успехом. Теперь ныне в летний период я намерен тщательно проверить данную работу, местами ее уточнить и дополнить. Что даст Аллах? На будущий год университет обещает мне деньги. В таком случае имею большую жажду поехать к Вам. Если Вы окажете мне помощь, то моя работа наверняка найдет себе применение, в противном случае будет очень плохо. Ильминский в Казани издал небольшую книжонку по казахскому языку, но со многими недостатками. Словарь очень бедный, всего, пожалуй, не будет около полутора тысяч слов. Еще толкование неверное. Значение многих слов построено на основе говора Внутренней орды и совершенно чуждо казахскому языку. Отсюда и можно понять о наличии диалектальной особенности в казахском языке, как и в языках других народов. Ибо Ильминский хорошо знает казахский язык и не приходится думать, что все это сделано по незнанию. Ко всему этому книжка дает понять, как казахи Внутренней орды с помощью хана Джангира отатаризованы. Когда они разговаривают с нашими татарами, то они стараются говорить на татарский лад. А потому материалы для казахского словаря во Внутренней орде собрать невозможно. Глубоко благодарен за то, что вы предоставили мне возможность сиять копии Ваших (восточных) тетрадей, находящихся у меня. Я еще не кончил их копировку, как кончу, так передам Романовскому. Перевода Библии в Петербурге нет, весь тираж отправлен в Казань. У меня имеется только «Апостол». Если Всевышний окажет мне милость, я куплю Библию в Казани и вместе с «Катехизисом» пришлю Вам… Рукопись еще не смотрел и копии не снимал. Среди Ваших тетрадей особое внимание заслуживает сказка о «Кокетай-хане», которая несколько отличается от казахских сказаний. Откуда Вы ее достали? Может быть, эта сказка очень известна в Вашем народе? Я очень просил бы об этом сообщить мне. Видно, она не из заурядных вещей. Было бы замечательно (и Вы оказали бы мне большую милость), если бы Вы рассказали мне историю (записи) этой сказки. Было бы также чудесно, если бы Вы написали красивым казахским языком о древнем судопроизводстве казахов, судебных решениях казахских ханов и биев, имущественном и семейном праве казахов, а также народных обычаях, связанных с общенародным синклитом и разными торжествами. Я бы их включил в (мою) хрестоматию. Из этого была бы двойная польза: и для лингвистики, и для этнографии. Я бы их опубликовал, конечно, от Вашего имени. Песни не нужны, их очень много. Безусловно, было бы лучше иметь побольше исторических сказаний, вроде сказания о «Кокетай-хане». Что касается меня, в эту зиму я составил краткую грамматику казанского татарского языка и литографировал ее. Но русский язык я хорошо не знаю, а потому просил одного студента выправить мою рукопись. К моему несчастью, этот студент оказался профаном, и работа вышла очень скверная. В прошлом году в Симбирской губернии мною найдены три надгробных камня древних булгар, с которых мною сделаны эстампы, и написал [я об этом] статью. Статья эта ныне печатается в журнале Русского археологического общества. Однако в этой статье я не задавался целью прокомментировать значение надписей. Выражение «жиат жур», встречаемое в булгарских надписях, в основе не является арабизмом, а просто анаграмма [перестановка слов], и вышло на татарский лад «жиат жуз» — йегі йуз (семьсот). Надеюсь, пришлю ее Вам. Вельяминов-[Зернов] уже в течение двух лет занимается историей касимовских [татар]. В настоящее время вышла из печати первая ее часть в объеме ста, пожалуй, ста двадцати печатных листов. Но он еще не дал мне авторского экземпляра, если получу два экземпляра, один вышлю Вам. Еще одна новость, в этом году я переводил 25 грамот иранских шахов, отражающих сношения Ирана с соседними ханствами. Перевод мой будет опубликован в вышеупомянутом журнале (т. е. в «Записках Восточного отделения Русского археологического общества»). По части общей тюрко-татарской истории в летнее время я намереваюсь подготовить к печати очень краткую историю Казани в объеме около 10 печатных листов. По этому поводу необходимо будет опять-таки просить Вас о помощи. П. И. Лерха в последнее время не видел. Он не признает людей вроде меня, он человек очень преданный науке, клад знаний, имеет много сведений. Говорят, будет новый устав университетов. На нашем факультете будет организована новая кафедра (истории Востока). Пока трудно догадаться, какой профессор займет эту кафедру. Разумеется, нужно иметь хорошего, знающего человека. Березин, кажется, не хочет? Да он требует увеличения штата. К тому же Березин не имеет теоретических исследований, касающихся науки и языков Востока, он больше литератор. Другие ориенталисты спят. Бедный Лама тяжело болен, у него тяжелая форма туберкулеза. Он даже не может с постели подняться. Неизвестно, что будет с ним. Казембек переводит каноны Мухаммеда и изображает из себя аристократа. Свободолюбивая молодежь ныне подавлена, находится в загоне. В университете пока работают только два факультета: наш (восточный) и математический. Однако говорят, что с августа будут открыты все факультеты. В Петербурге ныне была очень теплая зима, можно сказать, что зимы вовсе не было. Сейчас Нева вскрылась ото льда. Небо чистое, чудесный воздух. Мы с Вельяминовым-Зерновым должны были заняться казахским языком, но он почему-то откладывает это дело. И неизвестно, начнет ли он это занятие. Тарханные грамоты крымских ханов уже отпечатаны. Однако из-за отсутствия времени у Вельяминова-Зернова предисловие [им] еще не написано, вследствие чего издание задерживается в типографии. Если желаете, пришлю один экземпляр и этого издания. В этом году хочется один-два месяца побродить по Казанской и Симбирской губерниям, конечно, ради науки, может быть, что-нибудь наклюнется? …Это разве не гуманизм Ваш? Мы буквально ничего не знали о Ваших атбасарских приключениях. Ради бога, напишите, как все это было. Губайдулла-мурза шлет Вам привет. Еще одна новость. Недавно получил из Казани от Махмудова письмо. Там группа людей (из татар) стремится организовать газету на татарском языке. По этому поводу они уже подали заявление. Но неизвестно, разрешит ли начальство? Подробности не знаю. Возможно, в этой поездке в Казань узнаю. Если Вы окажете милость написать мне письмо, то пишите в Ханскую Ставку на имя Плотникова или Ахмед-Керея Булаева. Они мне передадут. Имя и отчество Плотникова — Лев Николаевич. В начале августа буду в Казани. Тогда перешлите через учителя гимназии Александра Михайловича Махмутова. Я очень дорожу Вашими советами и в мыслях уповаю надежду на Вашу помощь советами.

Писал любящий Вас Хусаин бин Фаизхан

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 207-213