Шоқан Уәлиханов: Шоқанның әкесі Шыңғыстың ұлына жазған хаттары – Бірінші хат

Шыңғыстың Шоқаңға жазған хаты

Бірінші хат 6 июль 1860 ж.
Одно из сохранившихся до наших дней писем Чингиса Валиханова своему сыну Чокану, который в это время находился в Петербурге. Письмо было написано на казахском языке. Перевод на русский язык осуществил и опубликовал в журнале «Простор» (1960, №9) академик А. Х. Маргулан. Письмо датируется 6 июля 1860 г., то есть оно написано до известных писем Чокана Валиханова из Петербурга домой.
Сүйікті ұғылым Мұхаммед-Ханафия, һам Абіл-Мақыжанға, дұғай сәлемдемелерімізді ерсал айладык. Бізден хал сұрасаңыз алхамдилла сағ сәлеметмізлар, бұ дәмгеше, мұндан әрі алланікідүр. Сіздің апрельдің 14-інде жазмыш мұбарак сәлем хатыңызды майдың 27-інде жолығып, бәршаларымыз шад олдық. Алхамдлилла, ахырының хайырын берсін. Бұл сәлемден бұрын Карл Казимирович екі сәлем біздерге жазып, сіздің хақында, бек қуандырды. Әуелі Петербордан бір жанарал, бір сенатордан қағаз алып, сенің хақында, Густав Ивановичке беріпті.Бұлар өзіңе сәлем жазған екен. Сен газет (ке) жаз (ыл) мақ хақында айтқан екенсін, карл Казимирович газетті алатұғын кісілерді әрбір дуаннан даярлауға азаптанып жатыр. Өзі барша жамағатлары білан Баян-Аула, Қарқаралыға кетті. Жақып пен Мұқанға сенің сәлем хатыңды көрсеттім. Алар саған керек нәрселерді жимаққа жаһаттанып жүр. Қарындасың Рахияны майдың аяғында күйеіне ұзаттық. Хұдай тағала алды-артын бақытты қылып, хайырын берсін. Өздеріміз үшбу күнде дуаннан елге қайтпаққа тұрмыз. Военный губернатор келіп, ревиз қылып, һам бізге, Ғафарға, Табай баласы Тастенге сайлау қылдырып, бәрша жұрттар бір иттифақта болып, үшімізді алмастырмайынша өз орындарымызға қойдылар. Қайтуда бригадный [генерал] Волков сәлем айтты, адъютант Нестрев, Кури сәлем айтты. Және біздің тойға дуанға полковник Майдель келді. Сіздің жақсы болғаныңызға һеш шама жоқ шад. Сізге қарағанда бек ыхласты, көп салем айтты. «Қашанда тілектемін, ұзын ғұмыр мен бахыт бермекні» деді. Өзімнің саған уәде берген жылында бір жібермек ақшаларды даярлап қойдым. Бірақ хұдаға тапсырдым: жақсы жүр, ішкіліктен сақ бол. Әгарда бір үйренсең қайтып құтылмақ қиынды. Габбас ұлы Шеспені білесің бе? Мақынның портретін есендік болса тез жіберіңіз. Жалқаулық қылма, уақтың болса сәлемді біздерге көп жазып тұрғайсын. «Жырақ жерден жақын көңіл» деген. Адъютант Соколов, Клименко һам Кривоногов көп сәлем айтадұр. Өткен қыс күні февраль айында Омбыға бардық. Жанарал-губернатор бек хұрмет қылды, сізді көп мақтады. «Хұда ғұмыр берсе – көп алысқа барур» деді. Мұса, Шалғынбай, біздерді бдагородное собраниеде жанарал-губернатор бек зор қонақ қылды. Бәрша төрелер жиылды. Һам музыканттарды шақырды. Анда адъютант Фридрихс білан таныстым. Бұ күнде жанарал-губернатор Алматы – Қапалда, үйілдің аяғында қайтпақ. Және хұда есендік берсе, әгәрда мүмкін болса, ақсүйектілікті, ягни княздықты іздеп қараңыз. Бекер қарап жатпағайсыз. Өздеріңізге жақсылықты іздеңіз. Бұ істі көптен-көп тапсырамын. Және біздің диплон [диплом] бек ұзады, қолға тимеді. Оны сұлық білдіруге мүмкін болмас па екен? Және Тарханға, Мұфти-задаға, Хисамеддин Шашабайға, мистр Жәнгір ханның моласына шоқ сәлем айтыңыз, әгерда бар болса. Мақының сұраған «пояс» дегені не нәрсе екен, оны бізге жазыңыз. Бұқаш, Мұсабай екісі бізге екі [рет] сәлем жазған. Бұрынғы жазған сәлеміне жолықпадым, соңғысына жолықтым, жиырма сегіз күнде менің қолыма тиді. Әгәрда рас болса, падша хазіреті аларға бек көп анғам берген-хорунжі шенін, алтын медаль, әр қайсысына 6 мың теңге ақша. Жанына еріп барған жолдастарына және анғам күтіп тұрамыз депті. Мұса мырзаға мен айттым: Шоқан айтты «ақшадан болмаса да жылудан болды» – деп. Бек қызарып ұялды. Ол айтты: «Бір қытайдың паруазы бар екен, маған бермеді, сізге алып кетті» деді. Мен айттым: «Маған (да) берместен Петерборға өзі бірлән алып кетті» дедім. Онан соң көңілі хош болды. – Мен өкпе қылған едім, атасынан бізді кем көреді деп ойлаған едім. Әгарда өзі алып кетсе, бекер кінә қылған екенмін – деп, пышайман болды. Хұда бұйырса биыл сізге көп ақша жібермек уәдасы бар. Және маған жазыңыз: Петерборда қандай адамдардан өзіңізге дос-жар кісі таптыңыз? Санияр анда бар ма? Осиповке сәлем айтыңыз, сізге жолыққандай болса. Және Мақы сізді таныды ма сұрамайынша, яки жоқ па! Екі Махмұд бүгінде бізде қонақта. Әгарда Петерборда оқитын бір жер тапсаңыз жақсы болар еді. Мұнда сіздің хатыңызда жазған газетті бек маұтайды. Полковой Шишкович [сен туралы] маған сәлем айтыпты, қуаныш қылып. Және Қасым баласы Көшек сұлиан пуданлық сұрап мұнда келген. Мен военный губернаторға жолықтырдым. Алар жанарал-губернаторға мағлұм қылды. Әгарда қабыл қылса хабар бермек. Банабан тез Омбыға өзім бірлән алып барсам керек. Және Саржан баласы Қошқарбай Қатенин жәрдемі бойынша падша хазіретіне кетті, һам Мұқан сұлтан, би Бірімжан деген баласы бірлән. Аларны анда инша-алла, көрсеңіз керек. Және форт Петровскийдің қасындағы елдерді, һам керуенді қоқандықтар шауып, талап алып кеткен. Анда Кенесары балалары бірге ерміш. Және өздеріңіздің есендіктеріңізді көбірек жазып,білдіріп, қуандырып біздерді тұрсаңыздар ақшаны да көбірек жіберемін, әгәрда аз жазсаңыз ақшаны да аз жіберемін. Дәю, әр дайым хұдадап есендіктеріңізді тілеп жазғұшы атаң сұлтан

Шыңғыс Уәлихан ұғлы

P. S. Тәті, Қанғожа, Жақып, Мұқан, Киікбай, Жүсіп сәлем айтады. Бір шершектің күмісті шашкесі керек, иінге арта салатын белеуімен. Ақшасын хұда берсе жіберемін.

Письмо Чингиса Чокану

Первое письмо 6 июля 1860 г. Дорогой мой сын Мухаммед-Ханафия и милый Абиль-Макыжан. Шлю вам наш привет и наилучшие пожелания. За сим, коли хотите справиться о нашем житье-бытье, то, слава богу, до сей минуты живы и здоровы, а будущее во власти Аллаха. 27 мая, когда получили твое осчастливливающее письмо от 14 апреля, радовались всей семьей. Пусть и впредь Аллах благодетельствует нам. До получения письма мы про вас знали от Карла Казимировича, он писал нам два письма о тебе, тем очень обрадовал нас. Еще о тебе знали из петербургских писем одного генерала и одного сенатора, которые были адресованы Густаву Ивановичу. Ты писал (Гутковскому) относительно подписки на газету. Карл Казимирович старается как можно больше завербовать подписчиков во всех окружных городах. Ныне он со всей своей семьей поехал в Баян-Аул и Каркаралинск. Твое письмо дал прочитать Жакупу и Мукану. Они стараются как можно скорее собрать нужные тебе материалы. В конце мая мы проводили твою сестру Рахию в дом ее мужа. Дай бог ей счастливой семейной жизни и радости материнства. Сам в настоящее время собираюсь домой из Кокчетавского приказа. Приехал к нам военный губернатор, произвел ревизию, устроил перевыборы мне, Гафару, Табееву Тастану. Народ единогласно избрал нас всех троих на прежние должности без перемещения. Бригадный генерал Волков перед своим отъездом просил меня передать тебе от него привет, также кланяются тебе адъютант Нестеров и Кури. На наше торжество приехал в окружной приказ полковник Майдель. Он искренне радуется твоим успехам – так, как, пожалуй, не радовался бы успехам родного сына. К тебе он очень расположен, шлет сердечный привет, говорит: «Я всегда желаю ему долгой и счастливой жизни!» Обещанные мной тебе деньги на годовое содержание я уже приготовил. Но поручаю тебя единому Аллаху: веди себя примерно, остерегайся выпивки, привыкнешь к этому пороку, то отвыкнуть потом будет очень трудно. Знаешь ли Габбасова Шесбе? При первой возможности пришли нам снимок (фотокарточку) Макы. В свободное время не ленись писать нам почаще. Ведь не зря сказано: «Дальнее расстояние — не помеха близкому сердцу». Адъютант Соколов, Клименко и Кривоногов низко кланяются тебе. Зимой, в феврале месяце, ездил в Омск. Генерал-губернатор оказал нам большое почтение, при этом очень похвально отзывался о тебе. Говорил: «Дай бог ему здоровья, он продвинется далеко!» Генерал-губернатор по случаю нашего приезда, т. е. моего, Мусы и Шалгынбая, дал обед в Благородном собрании. Собралось все высшее начальство, играл оркестр. Там я познакомился с адъютантом Фридрихсом. В данное время генерал-губернатор находится в Алматах и Копале и вернется оттуда в конце июля. По возможности, если позволит тебе здоровье, постарайся исхлопотать нам титул потомственных дворян, т. е. титул князей. Не упускай благоприятного времени, добивайся этого блага, оно полезно для тебя и твоего потомства. Создалась большая волокита с получением диплома о нашем ханском происхождении. До сих пор никак не можем получить его в свои руки. Нельзя ли там вскользь навести об этом справки? Передай мое почтение Тархану, Муфти-заде, Хисам-эддин Шашбаю, также и мулле Жангир-хана, если они все еще там. Напиши нам, что за вещь «пойус», что просит у нас Макы. Бокаш и Мусабай писали нам два раза. Первое их письмо до нас не дошло, а второе получили через двадцать восемь дней. Насколько это правдоподобно, они пишут, что их его императорское величество удостоило большой награды — золотой медали с присвоением чина хорунжего и выдало по 6000 рублей каждому. Будто бы и сопровождавшие вас лица также ждут награды. Передал я Мусе твой привет и твои слова: «Не в порядке сюрприза, а в порядке помощи». Он покраснел от стыда. И тут же высказал мне свою обиду на тебя: «Он не дал мне китайскую вазу, повез ее к вам». Я же сказал ему: «Он увез ее с собой в Петербург и не оставил мне». Этим он был очень доволен. Сильно огорченный своим неверным предположением, он сказал: «Я было затаил обиду на него, подумав, что он ни во что нас не ставит в сравнении со своим отцом. Поскольку он увез этот сюрприз с собой, то напрасно я обвинял его в неблагородном поступке». Он с огромным желанием готов перевести тебе большую сумму. Напиши мне подробно: нашел ли себе друзей и из каких людей? Приехал ли туда Саньяр? Передай мой привет Осипову, если встретишься с ним. Как встретил тебя Макы, сразу узнал или нет? Оба Махмуда сейчас гостят у нас. Было бы очень хорошо, если бы нашел им в Петербурге подходящее учебное заведение для получения высшего образования. Здесь очень хорошо отзываются о статьях, напечатанных о тебе в газетах. Полковник Шишкович написал мне об этих статьях и поздравил меня. Приехал сюда сын Касыма — Кошек-султан с ходатайством о подданстве. Я представил его военному губернатору. Тот доложил о нем генерал-губернатору. Если последует положительное решение, то об этом будет сообщено Касымову. Скоро [их] детей, видимо, сам отвезу в Омск. Сын Саржана Кошкарбай под покровительством Катенина поехал в Петербург добиваться приема у его императорского величества, равно как и Мукан-султан с сыном бия Чегеня Бримжаном. Наверное, ты скоро увидишь их там. На окрестные аулы форта Перовского кокандцы совершили набег и отобрали их имущество, ограбили также караваны, находившиеся в пути. Есть слухи, что вместе с кокандцами были и сыновья Кенесары. Пиши чаще, сообщай о своем здоровье. Чем больше и чаще будешь писать нам о своем благополучии, тем больше и мы будем переводить денег, чем меньше будешь писать, тем меньше мы будем тебе переводить. Всегда молящий о твоем добром здоровье твой отец султан

Чингис Валиханов

Р. S. Шлют тебе привет Тяти, Хангожа, Жакуп, Мукан, Киик-бай, Жусуп. Пошли мне черкесскую шашку в серебряной оправе с портупеей — юнкерской. Стоимость ее оплачу отдельно.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 5 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 184-197