Shoqan – Труды: Зимние кочевки волостей Каркаралинского внешнего округа

Этот архивный материал собран Ш. Уалихановым, вероятно, для написания работы по истории Казахстана. Рукопись обнаружилась вместе с записками «О судебной реформе», «Мусульманство в степи» и другими, которые ныне находятся в фонде В. В. Григорьева.

Записка представляет собой официальный статистический материал, собранный еще в 30-х гг. XIX в.

Кочевники. Гравюра

Книга на записку летних стоянок-кочевок, принадлежащих волостям Каркаралинского округа.

1. Надан-Тобуктинская

Зимние кочевки при урочищах речки Карабулак, в заливе озера Балхаш, именуемом Дересин. Места эти находятся от места расположения приказа примерно за триста верст, а летние начинаются к северу через урочища Джельтау, Кошкар, Казангап, Карачоку, Керегетас, Бесчоку до урочища Каракуль гор Кент, отстоящего от Каркаралов на сорок верст. Оттоль обращаются на запад через урочища Корпетай, Нуртай, проходят речку Токраун, урочища Кызыларай, Бектау-Ата, Конратчоку, Мандай-торгун, Кенелы, Уранхай, Басджамчи, Кзылтас и другие места.

2. Тюленгутовская.

Зимние места в урочищах: Чубарайгыр, Джаур, Тюндюк, Таскюнгей, Кызыл-Саяк, Тобесу, Карабужур, Котан-Эмиль, Кайракты, Аркарлы, Толебике, Кусак, Тесиктас, Джарык, Матагызыл, Саяк, Тюлькули — от Каркаралов за 180 верст на юго-восток.

Отсюда имеют летние кочевки на северо-запад в урочищах: Джаманкузеу, Кокубай, Борктас, Кызыларай, Токраун и оттоль обратно через урочище Кошкар. Места эти от Каркаралов отстоят примерно от 70 до 200 верст.

3. Киреевская.

Кочевые места всей волости, а именно: Арчалы с предместьями Топар, Кокчетау, кроме стороны, лежащей к Абралы, Кайракузен, Куучокы, Татан, Толебике, Кызыладыр, Учкаин, Ем-Джантын, Карагай, Джабытас, Караузен, Аркарлы, Бесбакан, Музбель, Акджаик, Кумджаик, Бесоба, Караджал, Борюлы, Куйкентай, Даганды, Ортакараул, Баскараул, Баканас, Койтас, Кунгей, Каратау с предместьями, Каракойтас, Саранайтау с речками Чакпактас, Учбачай, Акчагыр, Коксенгыр со степью, Карчигалы с речкой Кусмурун, Джагалы, Акбастау, Биркулак, Учкара, Мейзек со степью, Даганделы, кроме вершины оной, Джиланды, Алабекты, Корык с источником, Майкапчагай, Сандыктас, Чакпактас, Бесбакан, Чульадыр, Токтабулат. По означенным урочищам кайсаки Киреевской волости раскочевываются на пространстве трехсот верст, от места расположения приказа примерно на четыреста верст.

4. Тарантинская.

Зимовые места состоят в урочищах: Матайадыр, Джалаулы, Майкенды, Колпеке, Токту, Ойшанадыр, Джотан, Текебай, Наурузбай, Мендыбай, Каратас, Конуспай, Караадыр, Мурзагельды, Сарыадыр, Камабанын-Каратасы, Чокы-Керегетас, Каранайдын-Кызылы, вершины Сарыбулака, Карачокы, Берккара, Акчокы, Бетьсу, Чатсу, Чонкара, Байджанбулак, Толеке-Мынчункур, Байпак, Сартау, Тесиктас, Уч-Майузек, Куудын-Кызылагачы, Сарыджал, Байгаска, Есенгул, Кызылкудук, Карасор, Карачокы, Кос-Иргыз, Тентеккара, Сарыоба, Койчокы, Куюкадыр, Кичи-Берккара, Тюлку-Улыды, Коян-сойган, Нуранын-Карачаты, Джумабайнын-Каратасы, Джалаудын-Босогасы, Коин, Чинсай, Сарычокы, Джертомар, Ащису, Караток, Тайуткен, Альдек, Бесикджал, Учкудук, Матайдын-Акузеги, Арчалы, Матай, Алтай-Кумген, Чагырлы, Кчибай, Айгырджал и Чаграй, а летние — Даганды, Конуспай, по урочищам Коксенгир, Учкара, Акбесты, Кокчетау, Джарадыр и Меизек.

5. Кучум-Байбуринская.

Зимние кочевки в урочищах: Мансар, Мормын, Бегалы, Булакты, Токенсу, Булансай, Тогузторау, Сарыбуйрат, Койтас, Дегелене, Узунбулак, Карабайтал, Кызыладыр, Джелькесу, Кункей, Котанбулак, Тлес, Кызылчокы, Уйтас, Джаман-Карабужур, Ащиузек, Карачоку, Сарытас, Чульадыр, Тайлак, Карагандытал, Конекджалкуль, Кынтыкты, Джангызтау, Джаныбек, Атабекчий, Керегетас, Боручокы, Чуюнбулак, Сарыоба, Ердескуус, Карача-Джарык, Джаман-Абралы, Райчокы, Уакчокы, Буйра-Марешик, Иткара-конус, Айдаркуус, Джантей-Марешик, Чурук, Аджик-Марешик, Сарыайгыр, Садыр-Кондыр, Сарыайгырбас, Бердыбай, Аркалык, Косчокы, Джартас, Мурзачокы, Тамгалытас, Айбас, Джырыккудук, Ескене, Чатсу, Есполконган, Кукылбас, Борак, Чувак, Кайрактас, Азатбидаик, Косой, Есенсай, Кызылкудук, Дастар, Мурзакатын, речке Тюндюк, Муздысай, Джиланды, Тыгыршык, Каратумсук, Каракузеу, Сарыкузеу, Алмасай, Керегетас, Киикпай, Такайтау, Карагандыузек, Джувантюбе, Кишкене-Койтас, Джантайдын, Уакадыр, Аиртау, Усенты, Кызылкудук, Кызтаутас, Чомкалы, Джамытты, Былкылдак, Чарыкты, Курузен и Катынадыр. Места эти находятся от Каркаралов от 140 до 280 верст; а летние кочевки по урочищам: Аркалык, Джуманчий, речке Тюндюк, Талды, Корук, Джосалы, Ащису, Алтын-Карасу до Джурты по речке Нуре, Косагач, Актас, речке Кульдже, по озеру Ботагара, оттоль обратно по степным местам до зимовок.

6. Джагалбайлы-Байбуринская.

Зимовые места на урочищах: Буйрекчий, Космула, Булатсор, Андас, Сарыбужур, Аккудук, Серектас, Уйтас, Рыспай-Карачокысы, Каскабулак, Кенейочак, Тас-Шайтанджал, Тобуктыбужур, Шорабай, Джангызтау, Косконган, Джангызкудук, Мурзачокы, Кособа, Джарыккудук, Джартас, Кельдыбай, Джарык, Сарыкаска, Толе, Карачокы, Кабанбайадыр, Карабулак, Бабаджан, Сеит, Куттубай, Караджал, Таскотан, Сорели, Тюлькубас, Карабике, Сарычокы, Джаман-Абралы, Егызкара, Абралы, Сарыапан, Отенатан, Кечубай, Караджар, Байбол, Танаш, Улькен-Чумек, Айнабулак, Аркалык, Каратас, Карачокы, Ангара, Кызылчокы, Кобек, Есеткуус, Мийузекчат, Егизкара, Сарыозек, Джарадыр, Койтас, Джырыккудук, Баубектас, Джаманты, Учтюбе, Кыркабас, Чульадыр, Шайтанарык, Кара-Киндыкты, Чаган, Атымтайчат, Шоксары, Обалы-Когалы, Даганды, Берды-Калпе, Тулпар, Адилькудук, Ногайконган, Алтынтай, Алтынкудук, Дуван, Урузчий, Уйтас, Керегеджал, Токхау, Шоке, Бойхасбулак, Садыбекджурты, Терсбулак, Каракуус, Копекей-Кистауы, Аулиеасу, Бота-кыстау, Калпеджурты, Тогузторау, Кызыладыр, Ащиузек, Марешан, Бошан, Акбота, Джолан, Шонг, Кемпиркия, Тасбакан, Кенчокы, Турткуль, Бакбабан, Арчалы, Самайнын-Карачокысы, Нурбике-Конкайкара, Контитас, Нурбике, Кызылчокы, Сункаркия, Балапанкия, Киндыкты-тюбе. Места эти находятся от Каркаралов от 180 до 350 верст. Летние места на урочищах: Куу, Бокты, речке Талды, Коянды, Карасор, Ушкатын, Сайтанды, Уткель-сыз, Джаур до Кучокы, Джыланды, Чеченькара, Ботаккара и оттоль обратно до зимовок.

7. Ялыкпасовская.

Зимние кочевки в урочищах: Мыржык, Босага, Чакпак, Каракай, Колчокы, Сарычунак, Алимбай, Ащикудук, Узунбулак, Аркалык, Едильбайбулак, Таскора, Джылыбулак, Киикпайбулак, Кабармак, Козубак, Карасенгир, Бугубайбулак, Кызылбуйрат, Коянды, Бескиик-Кайракты, Джосалы-Джалпакчий, Акчабуйрат, Джалаулы, Бурлы, Сарычокы, Кожек-Обалы, Кызыладыр, Уйтас, Укнорой, Маяджон, Каба-Джанабай, Сулдур, Кулдар, Сарыайгыр, Болек-Койтас, Улькен-Койтас, Шурыккудук, Еркебай-Кызыладыр, Куреспе, Былкылдак, Джаманкудук, Карабужур, Конурадыр, Аксан, Мынкудук, Катынадыр, Копа, Кызыл-Чубар, Ырай, Акбиик, Карагандыузек, Джартас, Актал, Сарытурсун, Дюйсек, Матай, Тлеули, Сарычокы, Андас, Карачокы, Сарыджал, Тагилычокы, Кабырчокы, Колькайнар, Косчатау, а летние по урочищам: Куу, Джельдытау, Ушкатын, Семизбугу, Джосалы, Чеченькара, Ботагара до сопки Джаура и обратно до зимовок.

8. Нурбике-Чанчаровская.

Зимние места находятся в урочищах: Мыржык, Коянды, Маяжон, Майлыкара, Торбике, Кулмурза, Кожабек, Катпар, Акджал, Сарыоба, Актайлак, Узунбулак, Чакпак, Дегелен, Аркалык, Двин-Куу, Ауз-Майлаган, Кушук, Шеней, Мурзачокы, Койтас, Керегетас, Ырай, Карачокы, Чат, Байназар, Тшан, Майгара, Сарыулен, Карамола, Чагыр, Серектас, Атабай, Таванчат, Куйгенсарычокы, Асанчокы, Кызылчар, Бестерек, Бугулы, Урпек, Ащиузек, Карагайлы, Сарытамак, Учбулак, Чочара, Доголан, Теректы, Богонбай, Мульдуры, Караулчокы, Чолак, Акбанкантар, Сулучокы. Расстоянием означенные места от расположения приказа от 100 до 300 верст.

Летние кочевки по урочищам: Кунчокы, Ешки-Ольмес, речке Нуре, расстоянием от 180 до 250 верст.

9. Айбике-Чанчаровская.

Зимние места находятся в урочищах: Карой, Атымтай, Джосалы, Кызылкайнар, Учкара, Бюротас, Карачокы, Карагайлы, Алчин, Кызылчилик, Жан-Конур, Кудук, Дастар, Айгыр-Комген, Аккыстау, Костобе, Акыбай, Карабай, Буйрекчий, Ащикудук, Коржунтюбек, Коктас, Атаннын-Сарычокысы, Акчокы, Алтыкудук, Чибынтай, Бийкаранынадыры, Джыланды, Еркенын-Каратасы, Кызылагаш, Байгула, Карагандык, Терсаккан, Ойнакжер, Караколь, Кызылкудук, Карасор, Шенеу, Акчокы, Аккуль, Шынгтас, Асырджак, Колкакут, Букарбай, Шабанкыр, Аксары, Кыльдыкуль, Ащикудук, Аркалык, Бекпау и Балак. Места эти от Каркаралов — от 120 до 230 верст, а летние кочевки по урочищам: Бабак-Джангызтау, Сарычокы, Джаур, Баймурзанын-Карасу, Нияз, Джуткырган, Кандыадыр, Акирек, Талпан, Урынын-Шаты, Айгырджал и по речкам Уленты, Шидерты и Нура.

10. Кара-Айтимбетевская.

Зимние места находятся в урочищах: Бокты, Карамула с окрестностями, Большие Коянды, Кокпекты, Ералы, Тюндюк, Джувантюбе, Жыланды, Джуманчий, Аркарлы с окрестностями, западная сторона Бай-Шолака, Серектас, Джарбастау, Акджигит, Сенкебай, Джабык, Карашатау, Избасар, Байдал, Джанкисинын-Джурты, Акчокы, Тасчокы, Ормантас, Кадыр-Олькесы, Коин, Караагаш, Байталшокы, Кызылтас, Байгантас, Куттукадамджурты, Боген-Мамбетсаз Сарыбулак, Итболдытау, Керегетас, Уразумбекты, Актас, Караоба, Тайлаксу, Уйтас, Тузащи, Караузек, Кулболды, Кызылтау, Кайрактас, Мамандык, Ортасык, Токрау, Тоганбай, Керей-Куджал, Егинбулак, Керегетас, Каракемер, Карачокы, Сарытерек, Кызыладыр, Айнабулак, Каракуль, Актогай, Джетымчокы, Конуртюбе, Караджал, Сарыджал, Тумантай, Ортенджал, Наршоккен, Джартас, Кунанбай, Койтас, Конур-Кызылтау, Байгельды, Акджал, Бадраксу, Коктас, Берктас, Джон, Кызылтас, Бозтанды, Джангызтау, Тай-Тлеу, Буркутты, Сарыадыр, Сайман, Джосалы, Кеншокы, Айтуган, Таскора, Котраштау, Узунджал, Кулбике, Айдарлы, Балагыз, Сарыкулболды, Таттыбайтау, Кокчетау, Токантас, Мурат-джигит, Джангызкарагай, Абысадыр, Итбайлаган, Карадын, Кошен-Актайлак, Кечубай, Учтюбе, Каракойтас, Кызылсай, Кунаккия, Джаман-Берктас, Конуспай, Карагай, Симбеттечокпай, Аккыстау, Киндыкты, Арзы-Кулкузек. Тлеумбет-Игыз, Койтас, Карабийке, Сенкебай, Джувантау, Берктас, Кыргызбай, Караошак, Акбастау с узеками, Конакас, Джарымкузек, Куттубай, Токтыадыр, Токтыозек, Аркалык Суулытюндюк, Косчокы, Матакпай, Карашатау, Ормантас, Кенчилик, Бала-Буркутты, Акшатау, Конеккара, Кайдаул, Толубайадыр, Кобетей с окрестностями, Моджиктамак, Ботакара, Кызылкуль, Джилантюбе, Куркудук, Кызылащи, Уйнынсор, Карасор, Джувантюбе, Ащису до речки Нуры.

11. Алътеке-Сарымовская.

Зимние места находятся в урочищах: Аулие, Тоганбай-Сарша, Нуртай, Кенелы, Елек, Серкебас, Майтас, Бектау, Орункай, Тузбасы, Сымбык, Джанет, Куус, Бас-Карабулак, Бесапан, Аккум, Сарыкуль, Конратшат, Агадыр, Ауэзбакы, Каракозы, Байкозы, Сарытерек, Дувана, Керегетас, Джелтау, Бегазы, Кольденен, Шомбай, Джиничкеузек, Айдай, Кустас, Джиланды, Шимтау, Тиекташ, Токраун, Берккара, Кызылрай, Чан, Конуспай, Караменды, Кызыладыр, Уштаган, Бесчокы, Уйку-Кормике, Аюлы, Маутан, Аккоян, Караганды, Казыбек, Кайракты, Катпаре-Маутан, Сарыджал, Байпак, Басналдак, Кызылкурт, Каратюлки, Джаман-Караджал, Сарша, Сарыоба, Сарт-Тоюнбай, Терек, Нура, Алмалык, Шерще, Каратоганбай, Шимдысай, Аркарлы, Куянкуз, Джаманеспе Кучокы, Соран, Джосалы, Каргалы, Джаналы, Магач, Чамак, Кумемчек с узенем, Айтуган, Когалы, Соналы, Тасан, Джельдытау, Керегетас с окрестностями, Сарытерек с окрестностями. А летние по речкам: Нура, Сарысу, Талды; по урочищам: Куянды, Учтаган, Джаур, Ереймень, Кучокы, оз. Байгара, Семизбугу, Алтынды, Таганак, Кокпек, Сарысу, Уртенгджал, по речке Топар.

12. Карсен-Кернеевская.

Зимние места находятся в урочищах: Пирназар, Сапы, Караеспе, Канджигалы, Бидаик, Сыргаадыр, Ортачий, Джанаркус, Уйтас, Караоба, Джилгельды-бойы, Акшатау, Акирек, Кыземчек, Бесчий, Алтынсандык, Карабие, Карачокы, Аиртау, Бала-Аксары, Косе, Бесапаннынджалы, Найзакескен, Кумола, Кызылтас, Аксоран, Киикпай, Джаманчокы, Бекеннын-Акчий, Толагай, Аиртау, Джосалы, Каргалы, Актас, Керегетас, Кызылагач, Караоба, Аксары, Ешкиульмес, Улькенбулак, Джиланды, Кос-Келинчек, Караша-Джалпаксары, Тлеули, Киикпай, Улджабай, Сасыкбулак, Кененбайдын-Кызылчилик, Джалпак, Джекетас, Бала-Джундыджал, Акчагыл, Чульадыр, Найзакескен, Косдонгал, Каратас, Бидаик, Сырлытам, Кайракты, Чубарайгыр, Чонтас, Косе, Буркутты, Чумек, Карач, Кебенек, Казанчулак, Караагач, Сарыоба, Битукур, Джантасдынкумы, Бокенын, Кунганчилик, Ойран, Акмай и Кызылджал; а летние: по речкам Большой и Малой Нуре, Сарысу, Айса, Кокбекты, Сокур, Байгара, Топар; по урочищам: Соран, Каратюлки, Шолак-Толагай, Тектурмас и доходят до Актауского укрепления и до сопки Джара.

13. Куянчтагаевская.

Зимние места находятся в урочищах: Кызылтау, Бугулы, Монатай, Улкен-Кайракты, Шолак-Сенгыр, Борлы, Байбиче-Соранг, Конуркулжа, Сарыкулжа, Уч-Алаказ, Моинты, Тайаткан-Чунак, Соребай, Нильды, Тасык, Ечкиульмес, Джамантоган, Чонак с окрестностями, Буралы и Биикчокы с предместьями, Аиртау, Аккума, Тагылы; а летние по речкам: Нуре, Сарысу, Байгара, Ушчокы, отколь обратно до зимовок.

14. Дюсенбай-Чекчековская.

Зимовые места находятся в урочищах: Бокты, Чингынкан, Кыстаукент, Караагач, Сарыкулджа, Каракуус, Тунгатар, Конуспай, Конургулджа, Кулболды, Кайракты, Джосалы, Актас, Аюлы, Бельагач, Джаур, Косагач, Наршоккен, Кушак, Кызылтас, Караджал, Сарыджал, Акбастау, Керегетас, Токпан, Босага, Карамурза, Биймурза, Буркутты, Берккара, Атабай, Адиль, Сенгыртас, Темирчокы, Джалпак, Бесчокы, Кенгир, Таттыбай, Каратас, Бояктау, Бестамак, Кумадыр, Карачилик, Кызылчокы, Мурзатай, Актайлак, Карчигалы, Берккара, Бесбойдак, Толебике, Торткуль, Карасенгир, Ащиузек, Сарыбулак, Карачокы, Кошкар, Акчий, Актюлки, Джилантау, Уйтан-Койтас, Шабак, Бестерек, Бесбатыр, Кызылджал, Керегетас, Босага, Чульадыр, Бесчокы, Акджал, Аирлы, Джангызтюбе, Ескене, Койлубай, Акчий, а летние кочевки по сим же урочищам.

15. Караул-Камбаровская.

Зимовые места на урочищах: Сарыкаска, Майкан, Арчалы, Ор-Шуркан, Койтас, Аккозылы, Усман, Карачилик, Сарчакы, Ушкаин, Кошкар, Коктас, Тюйемойнак, Кызыладыр, Бесчокы, Чимдыкара, Карагай, Джаба, Буркенды, Бердыхожа, Сарыбуюн, Айгырджал, Кумадыр, Куттубай, Кокчетау, Бестомар, Учкара, Сорелы, Тюлькули, Чульадыр, Коянды, Куусак, Кумадыр, Толебике, Торткуль, Одобан, Карачокы, Болекадыр, Джаланаш, Караагач, Аюлы, Борылы, Акмола, Джантай, Шуркащи, Каражал, Угузбасы, Тонг, Окрче, Кадыр, Ушкора, Есенбулак, Коке, Отеп, Джуртчокы, Калмактас, Аюлы; Абралы, Коянадыр, Ушкара, Атан, Шокубай, Топаш, Олькесу, Сарымбет, Турчокы, Кошек, Мурзабай, Кельдаман, Сарыадыр, Тюндюк, Бердыбай, Аркалык, Нынныс, Карашатау, Майадыр, Кызылащи, Чокпартас, Котуртас, Томаращи, Аркалык-Шиян, Арисаз, Учькызылсай, Караша, Актюбе, Торткулан, Мула, Байконур, Джангызкаин, Байхожа, Токхожа, Аиртас, Алчинбай, Булегенадыр, Джомарт, Майкы, Аккоян, Сарыкулькия, Тогай, Аксыир, Джаманбай, Аристанбай, Хатынадыр, Майкаин и Караагач; места сии примерно находятся от Каркаралов от 45 до 150 верст, а летние по урочищам: Корпетай, Нуртай и Кызылтау и речке Токраун, а оттоль обратно.

16. Мамбетей-Тобуктинская.

Зимовые места находятся в урочищах: Самай, Кончак, Сункар, Нурбике, Кульадыр, Кызыладыр, Токмак, Атымтай, Карасенгир, Шуректынбеиты, Кентарау, Чагыр, по Чагану, Канак, Сарыузен, Тулкычиккан, Саргалдак, Макымола, Майкудук, Корак, Алтыапан, Кызылчокы, Адыр-Чинграу, Чаты, Каумен, Коксерек, Кунгей, Карааулие, Карачокы, около Матака, вершины Сарыбулак, Чокубалга, Балвантас, Атанчокы, Учтаган, Байтемирдынчаты, Тнейаккудук, Кедейдын-джаны, Сырыккудук, Койтас, Матекчий, Тогалак, Карабатыр, Сарыадыр, Сарыбулак, Ащису, Керегетас, Джанадыр, Сарыджал, Машан, Каракойтас, Найзаказан, Узек, Утептас, Чингиль, Джарылгамыс, Тасбаскан, Джосалы, Карамула, Джанак, Обалы, Когалы, Кучуктынсоры, Учтаган, Кошкарбайдын-Караагашы, Карабастын-Сарыдаласы, Буйрат, Коянчий, Байзак, Анчагы, Саржал, Ерменсай, Джатык, Тентексай, Мынбенын-бийгы, Бас-Кызылджар, Джарыкчий, Кунтабар, Култай-мечеть, речке Найзакара с окрестностями, Сюттыкудук, Кучуксай, Матакнын-Ангалы, Куттумбетаягы, Атайдынузек, Бергызсу, Берсугурдын-Акчокысы, Тлеубердынын-Карасу, Моуке, Елаганды, Буйраткыстау с площадями, Коскую, Крыккудук, Сеиткул, Баймауктын-Джалпакасуы, Тастабак, Джанбике, Мынкатынын-кули, Шунгылеспе, Сактынкудук, Джанкойтас, Боткокенадыр, Шетки-Учтаган, Каракатсу (около речки Чаганки), Токабай, Ылдый-буйрат, Токабайдын-Ушсуы, Бакалы, Адильше, Кунан-Коктау, Джапар, Сынтас, Карчигалы, Бельгибайдын-кыстауы, Карабужур, Тюмень-Акбиик, Джанбасбулак, Бургулкыстау, Мурзачокы, Суукджал, Баимбет-Караагашы, речке Чаганке, Ушбасши, Майкапчагай, Крыкочак, Шорчокчан, Бестамак, вершинах речки Чаганки, Каракуус, Кебектын-бийгы, Есхожанын-буйраты, Бугулы, Караунгур, Чакпактас, Тойузен и Конурузен; а летние: от гор Чингиса назад, Бестасу, Учбаксу, Чакпактас, Таскызыл до Кокастау, Кумадыра, Джелтаса, Темирчи, Майкатпана, Сорелы, Чубарайгыр, Джаур и Кокчетау.

17. Джузбенбет-Тобуктинская.

Зимовые места на урочищах: Кенгырбайдын-талсуы, Уйген, Майчокы, Кенгасу, Алмабет, Беккарасу, Арчалы, Кызылкудук, Акчокы, Чакпактас, Бетадыр, Кадырдын-джалы, Атайдын-кызылкиясы, Кучугенынг-карагы, Карамурзанын-Карабужуры, Тулек, Тлеубердынын-Тулек, Коскудук, Карабас, Пушукеспе, Тобеагаш, Шандаккуль, Мамытсай, Джаулубайсай, Умурзак, Лепес, Бестамак, Барлыбай, Машат, Суукджал, по речке Чаганке, Джаланаш, Бассай, Сарыадыр, Ураздын-Карашы, Бекбулатсай, Ащикудук, Карачокы, Джувантюбе, Ащису, Чолакузен, Карааулие, Баурадыр, Джаманасу, Машанасу, Кутасу, Актастыузен, Карачокы, Байжол, Еспе, Тюбеккия, Карабужур-Канксе, Сор, Улькенкия, Кадырдынг-Кызылчокысы, Джастайсай, Крыккудук, Кунтабар, Чинграу, Ортакчий, Кызылкия, Джактын-Койтасы, Кыдыр, Могаласу, Кандыузек, Садыркудук, Буйрекчий, Каракудук, Тобеагаш, Коргантас, Кунан-Джартас, Карнак, Уленсай, Нан, Шийлы-еспе, Белсу, Алтыапан, Дюсеке, Канай, Туребай с окрестностями, Акузен, Шыбынтайузек, Джанбота, Сарынынбасы, Бутасатканадыр, Кокдубайбик, Кешубай, Сагындык, Айтейузек с предместьями, Аккыс, Батпаннын-Торасуы, Джамасынын-Куньгейчар, Нурбайасу, Барак-кыстау, Коксерке, Каратас, Сынтас, Джанкутты, Дуинкара и Котантас. Места эти от места расположения приказа находятся от 350 до 450 верст; а летние — от гор Чингис на запад через Акбастау, Ушбас, Чакпактас, Таскызыл до Кокчетау и по урочищам: Кумадыр, Джылтык, Темирчи, Мапкапчагай, Сорелы, Чубарайгыр, Джаур и Кокчетау.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 4 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1985, 2-е изд. доп. и переработанное, стр. 148-155